Катакчахо ва гурўхи катакчахо.

Барои људокунии як катакча нишондињандаи мушакро ба он оварда ќарсос кардан лозим аст ё бо ёрии тугмањои идоракунии курсорро рамкаи сиёњро ба ин катакча овардвн даркор аст.

Барои људокунии диапазони катакчањо аввал ячейкаи якумро људо карда, тугмачаи  Shift – ро пахш карда тугмањои идоракунии курсосро чанд маротиба пахш намуда, баъдан катакча људо карда мешавад.

Барои људокунии гурўњи катакчањо дар кунљи чапи болоии гурўњ тугмачаи чапи мушакро пахш карда, нишондињандаи онро ба кунљи поёнии рост оварда, тугмачаро сар медињем.

Барои људокунии тамоми сатр (сутун) сарлавњаи онро ќарсос кардан лозим аст.

Барои чудокунии гурўњи сатрњо (сутунњо) – и њамсоя нишондињандаи мушакро аз рўи сарлавња кашола кардан лозим аст.

Барои људокунии сатрњо (сутунњо) – и ѓайришафат дар ваќти пахш кардани тугмачаи  Ctrl дар сарлавњаи он ќарсос кардан лозим аст.

Дар катакчањо се намуди маълумотњо љойгир шуданаш мумкин аст.

1). Матнї. Дар ин гуна катакчањо њисобкунї мавриди истифода мешавад.

 2) Ададї. Ин адади алоњидаест, ки ба ячейка дохил карда шуда аст. Њамчунин ба сифати маълумоти ададї сана ва суммањои пулиро дида баромадан мумкин аст. Ин гуна катакчањоро дар ваќти њисобкунї истифода бурдан мумкин аст. 

3). Формула, яъне катакча њисобшаванда аст.Вай аз рамзи  « = » сар мешавад. Њамаи формулањо натиљаи ададиро соњибанд.

Худи формулањо дар катакчањои љадвал тасвир намешаванд. Дар он љо натиљаи њисобкунињо пайдо мешавад. Барои дидани формулаи катакчаи њисобшаванда, онро људо карда, ба сатри формулањо нигоњ кардан лозим аст. Формула дар ин сатр тањрир кардан лозим аст.

Барои дохилкунии матн нишондињандаи мушакро ба катакчаи зарури оварда карсос кардан лозим аст. Пас матнро аз клавиатура чида  тугмачаи   Enter -ро карсос мекунем. Матн дар катакча ва сатри формулахо пайдо мешавад. Агар дар матн хато мавчуд бошад, тугмаи #-ќарсос кардан лозим аст, то ки катакчаи пешина чори бошад(ё тугмаи    -ро карсос мекунем). Акнун матнро тахрир кардан мумкин аст. Бидуни зикр матн аз тарафи чап баробар карда мешавад.

Боз як тарзи дохилкуни ва тахриркунии матнро баён мекунад. Барои сар кардани дохилкунии матн дар ячейка тугмаи F2 ќарсос карда мешавад. Барои ба итмом расонидани тањриркуни нишондињандаи мушакро берун аз катакчаи тахриршаванда карсос мекунем.

Дар ваќти дохилкунии мантњо  тугмањои Delete, Bs -ро мувофиќан дар ваќти курсор пеш аз хатои будан кор фармудан мумкин аст.

Читайте также:

Добавить комментарий