Компютери шахси ва ќисмхои таркибии он

Истилоњи «информатика» дар ибтидои солњои 60 – уми асри XX дар Фаронса пайдо шуда, аз якљоякунии ду калима «информатсия» ва «автоматика» њосил шуда аст. Аз калимаи якум инфор ва дуюм матика гирифта шудааст.

Информатика илме, ки масъалањои ба љустуљў, љамъкунї, нигоњдорї, табдилдињї ва истифодаи информатсия алоќамандро дар доираи гунигуни фаъолияти инсонї меомўзад.

              Компютер аз калимаи англисии computer гирифта шуда, маънояш асбоби њисоб аст. Вай бо калимаи электроника њељ алоќамандие надорад. Компютер – ин асбобест, ки маълумотро коркард менамояд. Њоло њамаи компютерњо электронї мебошанд. Аз њамин сабаб, калимаи компютер њамчун муродифи МЭЊ истифода бурда мешавад. Якумин маротиба дар фурўш компютери шахсї аз тарафи фирмаи MITS – и ШМА соли 1977 бо номи «Алтоир — 8800» пайдо шуд.

Созандагони аввалин компютери шахсї ду техникњои љавони америкої будаанд: Стивен Љобс ва Стив Возняк , ки дар тобистони соли 1976 дар гаражи волидони Љобс он чї ки сонияи «компютери шахсї» номида шуд, сохтанд ва онро  «Aplle» — «себ» ном нињоданд. Аллакай дар миёнањои соли 1977 нусхаи аввалини   «Aplle — 2» дар фурўш пайдо шуд. Дар солњои минбаъда якчанд фирмаистеъсоли компютерхои шахсї шуруъ кардан.

Махсусан дар доираи васеъи истифодабарандагон фирмаи IBM бо истеъсоли компютерњои шахсии тамѓаашон гуногун шўњрат пайдо кардан.

Дар расми 3 намуди компютери Pentium IV таљассум ёфтааст. Намуди зоњирии  компютерњои шахсї карданашон мумкин аст.

Дар њар гунна компютери шахсї ќисмњои зерин буданаш њадмист:

 • Блоки системавї;
 • Клавиатура;
 • Монитор;
 • Мушак;

Блоки системавї  ќисми асосии компютер ба њисоб меравад. Дар он компанентњои асосии компютер – микропротсессор, хотираи оперативї, дисководњо, дискњои магнитии сахт ( винчестер ) ва ѓайра љойгир мешавад.

Клавиатура барои дохилкунии маълумот хизмат мекунад.

Одатан дар клавиатура бештар аз 100 тугмача ва 3-4 лампочка мављуд аст.

Шартан тугмачањоро ба 4 гурўњ таќсим кардан мумкин аст.

 1. Тугмачањои њарфї, ракамї ва аломатњои китобатї.
 1. Тугмачањои функсионалї;         F1 , F2      ,  F12   . . . 
 1. Тугмачањои хизматї;       Delete , Insert  ва ѓайра;
 2. Тугмачањое, ки дар ќисми рости клавиатура мављуданд.

Монитор ( дисплей њам мегуянд ) барои азчопбарории маълумотњои графикї ва матнї дар экран хизмат мекунад.Аз клавиатура њамаи тугмачањое, ки вазифадор карда шудааст дар асбоби аёният нишон дода шуда аст навишта аз ёд намоед.

Мушак – асбобе, ки дохилкунии маълумотро ба компютер осон мекунад.

Илова бар ин ба компютер асбобњои зеринро пайваст кардан мумкин аст.

 • Принтер барои азчопбарории маълумотњо дар коѓаз хизмат мекунад.

Се намуди принтер мављуд аст.

 1. Матрисавї
 2. Фавракдам ( струйный )
 3. Лазерї
 • Сканер – асбобест барои нусхагирии маълумотњои графикї ва матнї.
 • Љойстик – манипулятор асосан барои базињои компютерї истифода мебаранд.
 • Модем – имконияти пайваст ба шабакањои компютерї ё алоќаро бо дигар компютерњо аз рўи хати телефонї медињад.
 • Ќалами равшаннок ( светавое перо ) – ин асбоб ба авторучкаи симдор монанд аст. Бо ин ќалам элементњои экранро нишон дода, онњоро идора кардан (масалан расм кашидан )  мумкин аст.
 • Плоттер ( наќшакашак ) – асбобест, барои азчопбарории наќшањо дар ќоѓаз.

Читайте также:

Добавить комментарий