Хотираи доими.

Одатан ин хотира дар дискњои магнитї таљассум мешавад. Ду намуди дискњои магнитї мављуданд. Якумаш дискњои ќаиш ё дискет номидашаванда. Дискетањоро   д ар ќисми барои сабт ва хондани информатсияњо зарур – дисковод аст, мегузоранд. Дар онњо њаљми на он ќадар калони информатсияњои заруриро сабт ва нигоњ доштан мумкин аст.

Дуюм намуди дискњои магнитї – ин дискњои сахт аст. Ин дискњо аз он сабаб сахт номида мешаванд, кї аз як тараф, њаќиќатан њам аз дискеткањо сахтаранд; аз тарафи дигар, онњо аз дисковод гирифта намешаванд. Дар онњо миќдори хеле зиёди информатсияњоро навиштан мумкин аст. Дар як диски сахт информатсияи чандин дискеткањоро љойгир кардан мумкин аст.

Диск ин пластинаи ќаишест, кї бо ќабати магнитї пўшонида шуда, дар љилди пласти-

кї гирифта мешавад. Диск монанди грампластинка барои нигоњдорииинформатсияњо“пайрањањо” – ро соњиб аст. Пайроњањо ин даврњои ќайдшуда дар сатњи диск мебошанд ва онро касс пай намебарад. Њаљи информатсияи дар диски нигоњдошташавандабо килобайт ифода меёбад.

Чор намуди дискета кор фармуда мешавад:

  1. дискетаи диаметраш 5,25 дюйм( 133мм) ѓунљоишаш:

—  360 Кбайт

—  1,2 Мбайт

  1. дискетаи диаметраш 3,5 дюйм ( 89мм) ва ѓунљоишаш:

—  720 Кбайт

—  1,44 Мбайт

Муайян карданаамон  лозим аст, кї њаљми додашуда чї хел барои њалли масъалаи мазкур кифоягї мекунад? Барои ин чунин рафтор кардан лозим аст: Як саифаи дар машинка чопшуда 1800 рамз аз њисоби 30 сатр ва як сатр аз 60 рамз иборат аст. Барои нигоњдории як рамз дар диск 1 байт ва аз ин чо барои як саифа 1800 байт = 1,8 Кбайт, барои 100 саифа 180 Кбайт зарур аст. Ин раќамњоро  бо ѓунљоиши диск муќоиса мекунем.

Принсипи сабт ба дискета ба принсипи сабт ба магнитафон айнан якхела  аст, лекин дискета ба монанди лентаи магнитофон ибтидои интињо надорад. Аз ин љо савол ба миён меояд, кї чї тавр дар он информатсияи сабтшударо дарёфт кардан мумкин аст. Ягона тарз –

дискро нишонагузорї кардан лозим аст, яъне онро ба соњањои алохида људо кардан даркор аст. Яке аз роњњои соддаи нишонагузории диск дар ваќти тайёркунии пластикањои нраммофони истифода шуда буд. Диск ба пайроњањо људо карда мешавад, кї ба спирал монанданд. Агар сўзани сарак ба он афтад, вай њатман њамаи информатсияи дар пайроња бударо хонда ба интињо мерасонад. Лекин ин тарз ноќулай аст, чунки он њамаи дарозии пайроњаро аз он љое, кї информатсияи ба мо зарур љойгир аст, тай карданаш лозим аст.

Њаракат мекунем, ки ин камбудї  бартараф шавад. Дар диск на як пайроњаи спиралшакл,

балки бисёр даврањои консентрикиро мегузаронем. Њамин тавр мекунем, ки сараки дисководро аз рўи радиуси дискета  бољањиш њаракат карда тавонад. Дарозии ин љахиш ба бари пайроња баробар аст. Агар мо дар ваќти сабт дар ягон пайроња информатсияи навишташударо нигоњ дорем, он гоњ дар ваќти хондани информатсияи дар дигар пайроњањо мављуда онро нахонда, саракро якбора дар љои зарурї монданамон мумкин аст.

Дискњои сахт барои дуру дароз нигоњдории информатсияњо, ки доимо дар ваќти кор бо компютер истифода карда мешавад: праграммањои системањои оператсионї, пакети программањои тез-тез истифодашаванда,  редагторњои њуљљатњо, транселяторњои забонњои программасозї ва ѓайра. Дискњои сахтро винчестер њам меноманд. Винчестер дар дохили блоки системавї љойгир карда мешавад.

Ѓунљоиши винчестерњои моделњои охирини компютерњои шахсии фирмаи IBM аз якчанд сад мегабайт то якчанд гигабайт мерасад.

Читайте также:

Добавить комментарий