Рубрика: Таджикский блог

Боигарихои шамоли.

Шамол ин харакати фазо буда аз хисоби  нобаробар гарм шудани сатхи атмосфераи замин ба вучуд меоя ё ин ки нобаробар таксим шудани афканишоти офтоби дар сатхи замин неруи шаъмолро инсоният солхои пеш хама гунна...

Кори НББ дар Низоми Энергетики

            Неруи механики чархи шамоли ба воситаи навард ба редуктор ва аз редуктор ба муфтаи чудокунанда ва аз муфтаи чудокунанда ба генератори синхроние ки дар иморати кисми болои дасгохи...

СИСТЕМАИ ЭНЕРГЕТИКЇ ЧУН АСОСИ ЭЛЕКТРИКУНОНЇ

Системањои электрикї ба чунин талаботњои асосї бояд љавобгў бошанд: Ќимати љории тавоноии кории неругоњњои барќ бояд ба талаботи кунунии истеъмолкунандагони энергияи электрикї (бо назардошти талафот дар шабакањо ва сарф ба эњтиѐљи худї), ки бетаъхир...

СИСТЕМАИ ТАЪМИНОТИ БАРЌ

Системаи таъминоти барќ, ки аз шабакањои шиддати то 1000 В ва аз он зиѐд, зеристгоњњои трансформаторї ва табдилдињандагї иборат мебошад, барои бо энергияи электрикї таъмин намудани истењсолот дар намуди љараѐни таѓйирѐбандаи сефазаю якфазаи басомаду...

ОЛОТИ АСОСИИ АВТОМАТИКАИ СИСТЕМАИ ЭЛЕКТРИКЇ

Неругоњњои барќ, системаи таъминоти барќ ва ба хусус системаи энергетикї маљмуи мураккабе мебошанд, ки аз миќдори бисѐри љузъњои гуногуну аз рўи рељаи кор бо њам вобаста иборатанд. Баланд бардоштани нишондодњои сифати кори неругоњњои барќ...

НИШОНДИЊАНДАЊОИ ТЕХНИКИИ ЌАБУЛКУНАКЊОИ БАРЌ

Ќабулкунакњои барќро аз рўи нишонањои зерин тасниф (классификация) мекунанд: Аз рўи навъи (намуди) љараѐн – таѓйирѐбанда, доимї ва импулсї. Дар байни ќабулкунакњои барќии љараѐни доимї аз њама бештар муњаррикњои барќї бо табдилдањандаи тиристороии љараѐни...

МАРКАЗИ ГАРМИЮ БАРҚ (МГБ)

Дар ин неругоҳҳо дар баробари истеҳсоли энергияи электрикї ҳамчунон энергияи гармї барои гармкунии манзилҳою иморатҳо ва додани оби гарму буғ ба соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ба мисли соҳаи кимиѐвї, бофандагї, металлургї ва дигарҳо бо мақсади...