Рубрика: Фанҳои Донишҷуён

0

Катакчахо ва гурўхи катакчахо.

Барои људокунии як катакча нишондињандаи мушакро ба он оварда ќарсос кардан лозим аст ё бо ёрии тугмањои идоракунии курсорро рамкаи сиёњро ба ин катакча овардвн даркор аст. Барои људокунии диапазони катакчањо аввал ячейкаи якумро...

0

Компютери шахси ва ќисмхои таркибии он

Истилоњи «информатика» дар ибтидои солњои 60 – уми асри XX дар Фаронса пайдо шуда, аз якљоякунии ду калима «информатсия» ва «автоматика» њосил шуда аст. Аз калимаи якум инфор ва дуюм матика гирифта шудааст. Информатика...

0

Хотираи доими.

Одатан ин хотира дар дискњои магнитї таљассум мешавад. Ду намуди дискњои магнитї мављуданд. Якумаш дискњои ќаиш ё дискет номидашаванда. Дискетањоро   д ар ќисми барои сабт ва хондани информатсияњо зарур – дисковод аст, мегузоранд. Дар...

0

Информатика ва техналогияхои информатсиони хамчун илм.

Истилоњи «информатсия» яке аз категорияњои умуиилмї буда, аз калимаи лотинии informatio гирифта шудааст. Инсон доимо бо информатсия сару кор дошта, дар тамоми фаъолияташ истифода мебарад. Вай барои кабули информатсия намудњои гуногуни њиссиёташ – гўш,...

0

Асосхои бамеъёргирии мехнат.

Барои оќилона ташкил кардани мењнат, ба наќша гирифтани он ва таќсимоти ваќти корї дар байни соњањои истењсолот, мо бояд оиди андозаи мењнат, яъне андозаи харољоти сифатї  ва миќдории мењнат, ба њар як участкаи истењсолот...

0

Ченкунии мехнат чун асоси бамеъёргирии он

Чуноне ки ќаблан низ тазаккур дода будем, њар як раванди мењнатї дар ваќт љараён мегирад. Маќсади раванди истењсолот, воситањои истифодашавандаи мењнатї, предмети мењнат, усулњои истифодашавандаи корї ва ѓайра ба давомнокии љараёнњои алоњидаи мењнатї бетаъсир...

0

Шароитхои кор. Чои кор.

Зеро мафњуми «Шароитњои мењнатї» — муњити беруние, ки одамонро дар љараёни истењсолот ињота кардаанд, фањмида мешавад. Шароитњои мењнатї ба организми инсон таъсири назаррас доранд ва аз бисёр љињат њосилнокии фаъолияти мењнатиро муайян менамоянд Омилњои...

0

Ташкил, банаќшагири ва хизматрасонии чойхои кори

Яке аз шартњои муњими таъмини њосилнокии баланди мењнат, дар њама гуна шаклњои таќсимот ва кооператсияи  мењнат, ташкил ва хизматрасонии оќилонаи љойњои корї се элементи муњимтарини љараёни истењсолот – предметї мењнат, воситаи мењнат ва ќувваи...