Рубрика: Фанҳои Донишҷуён

0

Мафхум, мохият, таќсимот ва кооператсияи мехнат

Ташкили мењнат дар тамоми сатњњои фаъолияти мењнатии одамон амалї карда мешавад ва азбаски аз њама сатњи баландтарин — ин сатњи умумиљамъиятї ба њисоб меравад, аз ин рў таърифи ташкили љамъиятии мењнатро биёварем, ба маќсад...

0

Регистрация в Webmoney

  В данной статье, я в детальных подробностях расскажу Вам, как правильно зарегистрироваться в платежной системе Webmoney, и как создать в ней электронный кошелек. Прошу заметить, что регистрация простая и займет у Вас не...

0

Вывод webmoney на карту

  В данной статье пойдет речь о том, как осуществляется вывод webmoney на карту? С данным вопросом я столкнулся совсем недавно, т.к. понадобилось самому вывести деньги с вебмани себе на карту. Сразу скажу, что...

0

Акцентуация

Акцентуация — это крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей устойчивости к другим.Личко А. Е. Психопатии и акцентуации...

0

Коркарди моли нав

Стратегияи коркарди моли нав бо дигаргуншавии тези шавќу завќи истеъмолкунанда ва технологияву мавќеи ширкати раќиб,  наметавонад ба молњои алакай мављудбуда умед бандад. Истеъмолкунанда мањсулоти нав ва мукаммалро  мехоњад ва интизор аст. Истењсолкунандагон бошанд кўшиши...

0

Силсилаи хаётии мол

Моли навро ба бозор бароварда роњбарият оид ба дарозї ва самаранокии њаёти ў меандешад. Њарчанд медонад, ки њељ ягон мол дар бозор доимї фурўхта намешавад, ширкат кўшиш мекунад, ки гирифтани фоидаро аз он харољот...

0

Сабабхои пайдошавии ахбори маркетинги ва мохияти он

Дар асри Х1Х дар Аврупои Ѓарбї ва Амрикои Шимолї – минтаќањои аз љињати иќтисодї ва хољагидорї пешрафтатарини он замон, бисёр корхонањо хурд буданд ва коргарони онњо шахсан  муштариёнашонро медонистанд. Идоракунандагони маркетинг тавассути сўњбат бо...

0

Мол ва таснифоти он

Мол – њамаи он чи ки метавонад эњтиёљот  ва талаботро ќонеъ созад ва ба бозор бо маќсади љалбкунии диќќат, азхудкунї, истифодабарї ё истеъмол пешнињод карда шавад. Ин метавонад ашёњои љисмї, хизматрасонињо, љой (макон), ташкилот...