Рубрика: Фанҳои Донишҷуён

0

ФАЪОЛИЯТИ СОХИБКОРИ ВА ФОИДА

Фаъолияти корхона бидуни иштироки инсони иќтисодї — ќобилият, фаъолият,  амалиётњои маќсаднок, донишу  малака,  мањорат ва дигар хусусиятњои љисмонию маънавии инсон сурат гирифта наметавонад. Маљмўи ин хислатњо дар адабиёти муосири иќтисодї (маркетинг, менељмент, иќтисоди бозорї,...

0

БОЗОРИ ЗАМИН ХАМЧУН ОМИЛИ ИСТЕХСОЛОТ

Тањлил ва тадќиќи замин аз диди иќтисоддонон на танњо њамчун омили табиї ва биологї, балки ифодакунандаи муносибатњои иќтисодї, захираи иќтисодии мањдуд ва нодир, яъне неъмати иќтисодї бештар ќадр карда мешавад. Инсон нисбат ба замин...

0

БОЗОРИ ОМИЛХОИ ИСТЕХСОЛОТ. БОЗОРИ МЕХНАТ

Бозори мењнат унсури муњимтарини бозори миллї мебошад. Дар доираи он раванди хариду фурўши омили асосии истењсолоти љамъиятї — мењнат  (ќувваи  коргарї)   ба  вуљуд  меояд.   Бозори  мењнат дараљаи самаранок истифода бурдани мењнати коргари кирояро муайян...

0

НАЗАРИЯИ ХАРОЧОТ ВА ДАРОМАД

Чи тавре ки аз мавзўъњои гузашта маълум мегардад, маќсади асосии фирма ва фаъолияти соњибкорї ба њадди аќал расондани харољот, ё худ оќилона истифода кардани захирањои иќтисодї ва гирифтани фоидаи баланд мебошад. Ин њадафи асосї...

0

ФИРМА — СУБЪЕКТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРИ

Фирма (корхона) яке аз унсурњои муњимтарини хољагињои бозорї мебошад. Он дар њалќаи иќтисоди бозорї њамчун субъекти тавлидгар, фурўшанда, пешнињодкунандаи неъматњо, хадамот, харидор ва истифодабарандаи захирањои мањдуди љомеа ва дар ин асос ба даст овардани...

0

МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ИЌТИСОДИ БОЗОР ВА УНСУРХОИ ОН

Њамагуна механизми хољагї аз маљмўи унсурони бо њам алоќаманд ва ќонунњои иќтисодие, ки њаракати онњо ва сохтори ташкилии низоми иќтисодиро муайян мекунанд, иборат аст. Механизми бозорї — механизми бо њам алоќаманду ба њамдигар таъсиррасонандаи...

0

БОЗОР: МОХИЯТ, ТАРКИБ ВА ВАЗИФАХОИ ОН

«Бозор» мафњуми серпањлў ва бисёрмаъно мебошад. Бисёртар бозорро дар маънои мањдуд ва оддитаринаш — њамчун майдони хариду фурўш маънидод мекунанд. Дар адабиёти иќтисодии хориљї аксар ваќт таърифи бозор вомехўрад, ки онро иќтисодчии намоёни англис...