Рубрика: Фанҳои Донишҷуён

0

АСОХОИ ПОЙДО ШАВИИ ХОЧАГИИ МОЛИ. ПУЛ. НАЗАРИЯИ АРЗИШ

Пажўњишгарон муайян кардаанд, ки дар замонњои дури ќадима хољагињои  мањсулотї (натуралї) пайдо  мешаванд.  Маќсади марказии хољагии мањсулотї тавлиди маснуоту барои таъмини талабот истифода шудани он мебошад. Хољагињои мањсулотї хеле муддати дуру дароз фаъолият бурда,...

0

МОЛИКИЯТ — АСОСИ НИЗОМИ ИЌТИСОДи

Мафњуми низоми иќтисодї њамчун маљмўи равишњо ва фаъолияти узвњо ва тамоми иќтисодиёт маънидод карда мешавад. Яке аз равияњои маънидоду људокунии низоми иќтисодї — ин мутобиќи сатњи ошкорию кушодии вай мебошад. Аз ин нуќтаи назар...

0

Нарх ва нархгузори дар маркетинг

1. Моҳият ва вазифаҳои нарх 2. Сохторњои бозор 3. Стратегияи нархгузорї 1. Моҳият ва вазифаҳои нарх Асосан, ҳар як мол ба миқдори муайяни моле иваз карда мешавад, ки воситаи мубодилаи молҳои гуногун аст (масалан-пул)....

0

Раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи маркетинг

1. Мафњуми раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи маркетинг   2. Масъалањои дастгирии сифат ва раќобатпазирии мањсулот дар                                              шароитњои бозорї 3. Бањодињии раќобатпазирии мол ва хизматрасонињо 1. Мафњуми раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи маркетинг Масъалаи...

0

Аломатхои асосии банду баст намудани бозор ва интихоби роххои баромадан ба бозори ба маќсад мувофиќ

Дар амали маркетинги хориљї бандњои бозорро дар асоси аломатњои зерин људо мекунанд: 1). Аломатњои љуѓрофї. Мувофиќи он харидорон ва истеъмолкунандагон ба гурўњои мухталиф вобаста ба љойи истиќомат дар шањру дењот таќсим мешаванд. Соњибкор хусусиятњои...

0

Субъект ва намояндахои иќтисоди

Новобаста ба шаклу намуд, меъёр ва њаљму љойгиронї, иќтисод њамчун натиљаи амалиётњои субъектњои иќтисодї баромад мекунад. Дар шароити бозор шахсиятњое, ки ягон кор ё худ амалиёти иќтисодиро анљом медињад — субъектњои иќтисодї номида мешавад....

0

Иќтисод хамчун мафхуми хочагидори ва илми

Инсон табиатан аз ибтидои офарид то кунун бањри ќонеъ гардонидани талабу ниёзњои худ эњтиёљ ба хўрдан, пўшидан, кор кардан, сохтан, хондан, истироњат, маишат ва ѓайра дорад. Њаёти инсон мисли њаёти љомеа, бисёрљабњаву гуногуншакл ва...

1

НАЗАРИЯИ ИЌТИСОД, ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОШАВЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН

Мавќеи иќтисод дар њаёти љомеа. Моњият ва таъиноти иќтисод. Иќтисод ва хољагидорї. Маќсади иќтисод. Хусусиятњои пайдошавї, ташаккул ва инкишофи андешањои иќтисодї ва њикмат дар Шарќи Ќадим (Чин, Њиндустон, Ироќ, Осиёи Марказї). Ривољи андешањои иќтисодї...