Рубрика: Фанҳои Донишҷуён

0

Принсипхои маркетинг

Принсипњои асосии маркетинг инњоянд: Принсипи вањдоният ва ё волоияти  пояи модию маънавии бизнес; Принсипи пажўњиши (омўзиши доимї) фаъолият маркетнгї; Принсипи иттилоотї (ахборї); Принсипи сегментатсиякунї; Принсипи мутобиќшавї (созгори бо бозор); Принсипи банќшагирї; Принсипи навъоварї. Яке...

0

Мохият ва маќсади маркетинг

        Дар адабиёт мафњумњои гуногуни маркетинг оварда мешаванд. Худи ибораи «маркетинг» аз калимаи англисии «market» (бозор) гирифта шуда, фаъолият дар соњаи бозор ва фурўшро мефањмонад. Зери мафњуми маркетинг дар аввал фурўш ва њавасмандкунї,...

0

Омодасозии мушохидаи омори

Барои гузаронидани мушоњидаи оморї пеш аз њама зарур аст маќсад ва фарзияњои асосии он муаяйн карда шуда, бо маълумотњои љамъовардашуда муќоиса карда шаванд. Дар ин давраи татќиќот объект ва воњидњои мушоњида муайян шуда, барномаи...

0

Мохияти мушоидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

Тавре дар боби якум ќайд кардем, маљмўи њодисањои  љамъиятї сершакл ва гуногунхел мебошанд. Татќиќоти омории маљмўи њодисањо, яъне объекти омўзиш зарурияти љамъоварии маълумотњоро доир ба он барои як лањзаи муайяни ваќт (санаи муайян) ё...

0

Предмети омор. Усули татќиќоти омори.

Њодиса ва равандњои (протсессњои) љамъиятї дорои хусусиятњои зайл мебошанд: мураккабии табиати моддии онњо, сершаклии муайянкунандаи миќдорї ва сифатї; мањдудияти ададї; серњаракатї; гуногунхелї ва шаклњо, ки дар онњо равандњо (протсессњо) аз рўи ягонагии моњияти худ...

0

Мафхуми омор дар давраи муосир.

Омор истилоњи тољикї буда, маънояш «шумор», «њисоб» ва «њисобу китоб» аст. Доир ба ќимат ва ањамияти амалии омор устод  А. Рўдакї чунин гуфтааст: Он гање ганљур мушк омор кард, То мар-ўро з-он нињон бедор...