Рубрика: Таджикский блог

КОР ВА ТАВСИФҲОИ АСОСИИ НЕРУГОҲИ БАРҚИ ОБЗАХИРАВЇ (НБОЗ)

НБОЗ ду рељаи корї дорад: рељаи обсарфкунї, ки дар он ҳамчун НБО кор мекунад; рељаи обзахиракунї, ки дар он ҳамчун пойгоҳи обкашї кор мекунад. Дар рељаи обсарфкунї НБОЗ энергияи электрикї истеҳсол менамояд ва ин...

КОР ВА ТАВСИФҲОИ АСОСИИ НЕРУГОҲИ БАРҚИ ОБЇ (НБО)

Нисбат ба энергияи кимиѐвии дар сўзишвориҳои органикї мављудбуда, энергияи кинетикии оби дарѐҳо барқароршавандамебошад ва дар нерўгоҳҳои барқ он ба энергияи электрикї табдил дода мешавад. Ҳанўз аз замонҳои қадим одам ба дарѐҳо чун ба манбаи...

ИМКОНПАЗИРИИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКЇ ВА ТАҚСИМОТИ ОН БАЙНИ ҚИТЪАҲО ВА МАМЛАКАТҲО

Ба инкишофи васеи гидроэнергетика дар љаҳон нигоҳ накарда, дар ба ҳисоб гирифтани захираҳои љаҳонии он то ба ҳол ягонагии пурра нест ва маводҳое, ки имконияти баҳодиҳии муқоисашавандаро доир ба захираҳои гидроэнергетикии љаҳон дињанд, мављуд...

ЗАХИРАҲОИ ДИГАРИ ЭНЕРГЕТИКЇ

Дар солҳои охир истифодаи энергияи бод ва офтоб ривољ ѐфтааст. Чуноне, ки дар боло қайд намуда будем, бузургтарин манбаи энергия Офтоб мебошад. Дар баробари энергияи боду Офтоб энергияи геотермалї (энергияи манбаҳои обҳои гарми зеризаминї),...

БУЗУРГИЊОИ ЭЛЕКТРИКЇ, ВОЊИДЊОИ ЧЕНКУНЇ ВА ФОРМУЛАЊОИ АСОСИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Ба ќатори њафт воњиди муњимтарини Системаи байналхалќии СИ (дарозї, м; масса, кг; ваќт. с; ќувваи љараѐни электрикї, А; њарорати термодинамикї, К; миќдори модда, мол; ва ќувваи рушної, кд ) бузургии электрикї – ќувваи љараѐн...

ЧАРОЃИ ХОНА МЕГУЯНД ЗАНРО…

Оре, зан беҳтарин армон, азизтарин ҳастӣ, муқаддастарин мӯъҷиза ва арзандатарин сарватест, ки ҳамагонро ҳаёт бахшидааст. Аз ҳастии пайкари бузургаш ба дили кас қуввату мадор, тавоноиву қарор ва меҳру муҳаббати беканор пайдо мегардад. Тавоноии модар...

КИТОБ МАНБАИ ДОНИШ

  Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Абдураҳмони Ҷомӣ   Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани фарханги миллӣ, пояи тамаддуни чаҳони мутамаддин, хосса ойинаи ҳаёт ва калиди дари...

артиши милли

Аз рўзњои аввали таъсиси Аритиши миллї афсарони мо баробари сангарњо љангидан боз ба танзими сохтори ташкилию штатии хеш  машѓул шуданд. Заминаи моддию техникї метавон гуфт умуман вучуд надошт. Норасоии кадрњои таълимдидаю обутобёфтаи њарбї ва...