Рубрика: Таджикский блог

Бартарии шаби Ќадр

Аммо фазилат ва бартарии шаби Ќадр маълум аст. Худованди муттаъол дар Ќуръони карим фармудааст: «Ин шаб аз њазор моњ бењтар аст». (Сураи Ќадр, ояи 3) Яъне намоз гузоридан ва зикр намудан дар ин шаб...

Суханони ањли илм

дар таъйини шаби Ќадр Ањли илм дар муайян намудани шаби Ќадр ихтилофи зиёде доранд. Соњиби «Фатњулборї суханони ањли илмро дар ин мавзўъ ба чињил расонидааст ва њамаи он тахминї аст. Баъзе аз уламо шаби...

Эътикоф дар дањњаи охири рамазон

Хислати чањорум, ки дар ин рўзњо мустањаб аст ин эътикоф мебошад. Дар «Сањењ»-и Бухорї омадааст: 15 «Паёмбар (с) дар дањњаи охир эътикоф менишаст, то ин ки вафот ёфт ва сипас њамсаронаш пас аз вай...

Мустањаботи дањњаи охир

Аз %умлаи амалњое, ки дар ин шабњо мустањаб аст ин бедор намудани ањли хонавода аст. Паёмбар (с) тавре, ки дар њадиси Оиша (р) баён шуд дар ин шабњо ањлашро барои намозгузорї бедор менамуданд. Дар...

Ќисми чањорум:

касоне, ки шабњояшонро ба машѓул шудан ба маъсият ва иртикоби муњаррамот мегузаронанд. Ќисми чањорум, ки ал-ъаёзу биллоњ, зиёданд ва Худованд зиёдашон накунад, касонеанд, ки ин шабњои бузугро зидди тоъат мегузаронанд. Эшон шабашонро ба тамошои...

Ќисми саввум:

касоне, ки шабњояшонро бо корњои хато ва бењуда мегузарониданд. Ќисми саввум мардуме њастанд, ки шабзиндадорї мекунанд, аммо дар корњои бефоида ва хато. Дар хонањояшон гирди њам омада, гуфтугузорњо барпо намуда, ба факкохию хандаву њазлгўї...