Рубрика: Таджикский блог

ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА АРТИШИ МИЛЛЇ

Истиқлолият дастоварди муҳимтарину бузург, неъмати бебаҳои ҳама гуна халқу миллат ба шумор меравад. Шарофати ҳамин истиқлолият аст, ки мо соҳиби Парчам, Нишони давлатӣ, Суруди миллӣ, Артиши миллӣ, Қувваҳои сарҳадӣ, пули миллӣ ва узви комилҳуқуқи...

ЗАН. МОДАР — ХАСТИИ ЗИНДАГИ

  Модар — модар ту бехтарин армонй, Шодй ба дилу ба хонадон эхсонй. Аз мехру навозишат мунаввар олам, Дар дахр хамеша човидон мемонй. Оре. модар бехтарин армон, азизтарин хастй, мукаддастарин муъчиза ва арзандатарин сарватест,...

Зан-модар тоҷи офариниш

Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст, Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд Қуръони Карим, Соҳиби Қуръон бигуфто, зери пои модар аст. Ривоят мекунанд, ки...

Вањдат –пояи хушбахтї ва рушди миллат.

Парокандагии миллї, људогї ба мањалу гурўњњо ва паси сангари муќобил пайи ќасди љони якдигар  ќарор гирифтани тољикон, ки акнун истиќлолият насибашон гашта буд, воќеан дањшат ва хатари азиме буд.Таќдир ва сарнавишти миллати тољик дар...

Функсияњои асосии маркетинг

Функсияи маркетинг гуфта, намуди махсуси фаъолиятро мегўянд, ки ба чунин ќисмњои зерин људо мешаванд: 1) Фуксияи аналитикї. Ин тањлили муњити дохила ва берунаи фирмаро ташкил медињад, ки дар он инчунин омўзиши харидорон, раќибон, истеъмолгарон,...

Маќсади асосии маркетинг

Маќсад ва вазифањои асосии маркетинг ин ба њам алоќаманд намудани истењсолкунанда ва харидорро мефањмонад, яъне вай ёрдамчии асосї дар алоќамандии байни исењсолоту истеъмолот мебошад. Маќсади асосї гуфта, ин ноил гаштан ба натиљањои миќдорию сифатии...

Консепсияи муосири маркетиенг ва принсипњои асосии он

1. Идоракунии маркетинг ва консепсияи он Идоракунии маркетинг – њамчун мафњуми пурмазмун бо маљмўи тањлилу банаќшагирии фаъолияти ширкат, ба амал љорї намудани чорабинињои маркетингї ва ташкили назорат аз болои онњо, бастани созишномањои манфиатнок бо...

Сарпринсипњои маретинг ва бартарии он

Фаъолияти маркетингии ширкат мувофиќи талаби сарпринсипњои маркетингии зерин гузаронида мешавад: -молњоеро бояд истењсол кард, ки ба таќозои харидорон њатман мувофиќ бошад; -пеш аз њама бояд муайян намуд, ки чї ќадар ва чї гуна молњоро...