Рубрика: Таджикский блог

0

Бонки миллии Точикистон ва вазифахои он

Бонки миллии Точикистон, бонки марказии бароришгар (эмиссиягар) ва захиравии Чумхурии Точикистон буда, барои нигох доштани кобилияти харидории пули милли – сомони чорахои зарури меандешад. Ба ин максад, Бонки миллии Точикистон барои ба таври мунтазам...

0

Низоми бонкии Чумхурии Точикистон дар замони хозира

Хар мамлакати мустакил, ки бо усулхои иктисоди бозори амал менамояд ё ба ин бозор дохил шуда истодааст, бояд низоми инкишофёфтаи бонки дошта бошад. Зеро барои фаъолият намудан дар шароити иктисоди бозори бонкхо накши асосиро...

0

Таърихи пайдоиши бонкхо дар Точикистон

Низоми бонки дар каламрави Точикистони имруза баъд аз таъсиси Чумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистон огоз ёфт. Нахустин муассисаи бонкии Точикистон — Намояндагии Бонки давлатии Иттиходи Чамохири Шуравии Сотсиалисти (ИЧШС) дар шахри Душанбе мохи июни...

0

Илми энергетика ванақшимуҳандисон дар он

Илми энергетика қонуниятҳоиравандҳоваҳодисаҳоеромеомӯзад ,кибарои ба даст овардан ё истифодабурданизахираҳоиэнергетикӣ,эҷоднамуданидастгоҳҳовутаҳизотиистеҳсолкунанда , табдилдиҳанда , интиқолдиҳандаваистеъмолкунандаинамудҳоигуногуниэнергия равонашудаанд. Ин илммаҷмуидонишродоир ба хусусиятҳоватаъсирибайниҳамдигариишохаҳои энергетика , таъсирионҳо ба ҷамъият дар арсаииҷтимоӣ ,иқитисодӣ ,илмӣ-техникӣвамуҳитизист дар бар мегирад.Чуниншарҳимафҳумиилми энергетика ба мафҳумиумумииилмҳамчун намуди...

0

Проблемахои глобалии экалоги. Принипхои самаранок истифода барии захирахои табии.

Бояд донист,ки экология дониш бунёди  аст  ва он ахамияти  калон дорад. Агар  ахли чомеа, хар як фард мухим будани ин фанро хис кунад  ва донад, конунхо, ифодахо ва истилоххои онро омузад, он гох метавонад...

0

Таъсири ифлосшавии мухити зист барои саломатии одам.

     Сифати мухити зист ба таври катъи ба саломатии ахоли таъсир мерасонад.Амалан моддахо ва шуоьдихии физикавий дар ин ё он дарача ба саломати Одам таъсири зарарнок мерасонад.Аммо мухимаш он аст, ки ин моддахо...

0

Экология ва саломатии инсон

1. Сифати хаёти саломати ва мухити атроф Саломатии одам хамчун намуди биосатсиали на танхо категорияи биологи Балки  нишондихандаи асосии инкишофи чамъият дониста мешавад. Бинобар ин саломатиро хамчун боигарии чамъият  на танхо мафхуми ичтимои балки...

0

Холати хозираи мухити зист. Манбахо ва сарчашмахои ифлосшавии атмосфера.

         Тасодуфї нест, ки њоло ба масъалањои муњити зист олимон диќќати махсус медињад. Бо ибрози таносуби экологї, экосистема, бўњрони экологї, фалокати экологї на танњо олимони соњаи фанњои табиатшиносї, балки ходимони давлатию...