Рубрика: Таджикский блог

0

Дохилкунӣ ва таӽриркунииматн.

ДохилкунииматнбоёриитаӽриргариWordхелеосониӌро карда мешавад.Матни аз клавиатура дохилкардашудаӽамонзамондар майдоникорииравзананамудормешавад.Мавӄеисимволинавбатиидохилшавандаро дар экран курсориматнӣмуайянмесозад.КурсориматнииWordшаклихатиростивертикалиродорад. Бароибаабзатсинтихобахшиданкифояаст, китугмаиEnterпахш карда шавад. Матниӽуӌӌат аз як сатрбасатриоянда ба таври автоматӣгузаронидамешавад. Таӽриркунииматн низ дар Word он ӄадардушворнест.Аслан дар равандидохилкунииматниӽуӌӌатӽосодирнамуданихатогиӽо аз эӽтимолдурнест.Бароиислоӽнамуданионӽо, пеш аз ӽамамобояд...

0

Сохти рагхои хунгард.

Тамоми артерияњои доираи калони гардиши хун аз аорта ибтидо меёбанд,ки сохташон гуногун аст. Сохти девори рагњои хунгард ба вазифаашон мувофикат мекунанд. Артерияњоро мувофиќи равзану ќутрашон ба тарзи шарти ба артерияњои калон, миёна ва хурд...

0

Гардиши хун.

Хун дар бадани одам тавассути ду системаи рагњо ,яъне доирањои хурду калони гардиши хун,ки бо дил пайвастанд,њаракат мекунанд.Доираи хурди гардиши хун  вазифаи мубодилаи газњоро иљро мекунад. Доираи калони гардиши хун бо бофтаю њуљайрањои бадан...

0

Доираи хурди гардиши хун.

Ба дањлези рости дил аз венањои поёну боло ва инчунин аз венањои  аслии дил хуни венавии камоксиген ворид мешавад.Меъдачаи рости дил  кашиш хурда хуни венавиро ба танаи артерияи чапу рости шуш људо  шуда, ба...

0

Доираи калони гардиши хун.

Аз меъдачаи чапи дил оѓоз меёбад. Мушаки девори дил кашиш хурда, хуни артериявиро бо фишори 200мм сутунчаи симоби аз меъдачаи чапи дил ба суи артерияи калонтарини бадан ,яъне ба аорта мефиристонанд.   Сипас аорта ба...

0

Вазифаи рагхои хунгард.

-рагњо барои хун њамчун наќлиёт хизмат мекунанд -дар узвњою бофтањо вориду баромади хунро танзим мекунанд -дар њуљайрањою бофтањои узвњо мубодилаи моддањоро таъмин        мекунанд -хуне,ки дар дохили рагњо љори мешавад вазифаи дифоъро иљро мекунад -барои...

0

Чойгиршавии рагхои хунгард.

Чойгиршавии рагхои хунгард дар бадани одам ба ќонунияти муќаррарї тобеъ аст, ки онро аввалин бор анатомии бузурги рус П.Ф.Лесњафт мухтасар ифода карда буд. Масалан: сохти системаи рагњои артерияї ба шакли умумии бадани инсон мувофиќат...

0

Инкишофи рагхои хунгард.

Дил аз ду мабдаи мутаносиби баргакњои венавї ,ки дар доираи гардан якљоя шуда , як найчаи дилро таъсис медињанд,инкишоф меёбанд.Аввалин бор задани дил аз њафтаи сеюми инкишофи батн оѓоз меёбад.Пардаи дарунии дил аз баргаки...