Рубрика: Таджикский блог

Макромаркетинг ва шаклњои истифодабарии он

Макромаркетинг ин калимаи њосила буда, сари он -«макро» вобаста ба омўхтани чизњои калон омада, њангоми пайвастшавиаш бо доманаи (ќисми охири) калимаи «маркетинг» маънои «ташкил ва идораи иќтисоди миллї, мунисипалї ва мањаллї дар асоси ѓоя...

Мафњуми микромакетинг ва даврањои ташаккулёбии он

Микромаркетинг ин калимаи њосила буда, сари он «микро» тарљумаи худро дошта, њангоми пайвастшавиаш бо доманаи (ќисми охири) калимаи «маркетинг» маънои «ташкил ва мудирияти бизнес мувофиќи тарзу усули маркетингї»-ро дорад. Моњияти микромаркетингро фаъолияти ташкилию иќтисодии...

. Бозор њамчун шарти объективии асосии иќтисодии маркетинг

Бозор — ин маљмўи муносибатњои истењсолкунанда ва истеъмолкунанда оид ба хариду фурўши мол мебошад. Барои ширкат бошад, бозор бо шумораи харидорони имрўза ва оянда, ки барои харидани молњои ширкат тайёранд, ифода меёбад. Бозор асосан...

Заминањоии иќтисодии пайдоиши назарияи маркетинг

Мафњуми «маркетинг» ба њаёти иќтисодию иљтимоии љамъияти мо дар солњои наздик љорї шудааст. Маркетинг илми љавон аст. Лекин ин маънои онро надорад, ки тарзу усулњои он дар солњои охир инкишоф ёфтаанд. Реклом –аз давраи...

Эхёи Аљам ва ахамияти оламшумули он

Дар таърихи маданияти халќи тољик замони Эхёи Аљам пурмахсултарин давраи инкишоф буда, xунбиши бузурги таърихию фархангиба вуќўъ пайвастааст. Дар баъзе адабиётхо давраи Эхёро ба асрхои 1Х-Х1 нисбат медиханд, дар адабиёти дигар асрхои 1Х-ХV нишон...

Маданияти моддива маънавии даврон

Маърифати илмива фаъолияти эљодию моддии Аљамиён дар китоби таърихи маданияти љахонисабт шудаанд. Бино ба ахборе, ки дар «Осор-ул-боќия»-и Абурайхони Берунизикр шудааст,ниёгони мо – бохтарихо, портхо, суѓдиён, хоразмиён – дар баробари бобулиён, хиндуён, юнониён ва...

Эхёи Аљам (асрхои 1Х-ХV) ва ахамияти умумибашарии он

Масоили банду басти илмии падидахои Эхё Мо дар мавзўи пешин бо назардошти давраи Сомониён дар бораи оѓози эхёи халќи тољик сухан рондем. Эхёи миллии халќхои Эрони Шарќї, ки ба пайдоиши халќи тољик вобаста аст,...

Масоили маданияти маънавии замони муосир

хар як халќ хуќуќ дорад таќдири худ ва интихоби таърихии худро бе дахолати берунимуайян намояд. Э.Ш.Рахмонов дар баромадхои таърихии худ нисбати масъалахои маданияти маънавии тољикон дар замони муосир, назарияи хеле мухимро пешниход намуд, ки...