Рубрика: Таджикский блог

Пойдории сулх ва инкишофи иќтисодиёт

Дигар масоили мухими маданияти миллии тољик – ин пойдор намудани сулх ва инкишофи иќтисодиёт мебошад, ки дар ин xода низ ба дастовардхои муайяне сохиб гардидем. Пеш аз хама бояд ќайд кард, ки хатари порашавии...

Проблемахои хозираи маданияти миллии тољик

Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданї Тољикистон 10 соли истиќлолияти миллии худро паси сар карда, ба асри ХХ1 бо ќадамхои устувор ворид гардид. Лекин, дар назди халќи тољик масъалахои мухими маданї, иxтимої,...

Сохтори маданият. Мафхумхои маданияти миллї, маданияти этникива маданияти љахонї

    Аз маънидодкунии мафхуми маданият бармеояд, ки он аз ду ќисм иборат аст: моддива маънавї. Агар дар давраи љамъияти ибтидоиин ду бахши маданият дар заминаи хеле соддаи шуур ва мехнат асос ёфта, бо...

Мафхуми маданият. Маданият хамчун олами маънавии инсон

    Фархангшиносимафхуми маданиятро хамчун ифодакунандаи мохияти хастии инсон ва татбиќи фаъолияти эљодии ў истифода мебарад. Дар ин љо ду чизро бояд фарќ кард. Аввал, хамчун љузъи људонашавандаи ќобилияти инсон. Дуюм дарки тадбиќи иљтимоии...

Фархангшиносихамчун илм, вазифа ва сохтори он

    Фархангшиносихамчун илми љамъбасткунандаи фанхои љамъиятї-гуманитариба раванди таълимии  таълимидонишкадахои олии Тољикистон пурра ворид гардида, мавќеъ ва маќоми худро ёфтааст. Илми маданиятшиносиќонунхои умумитарини инкишофи маданият, сабабхо ва натиљахои рушду инкишоф, пастравива тахаввули онро марбут...