Метки: Асосхои маркетинг

0

Коркарди моли нав

Стратегияи коркарди моли нав бо дигаргуншавии тези шавќу завќи истеъмолкунанда ва технологияву мавќеи ширкати раќиб,  наметавонад ба молњои алакай мављудбуда умед бандад. Истеъмолкунанда мањсулоти нав ва мукаммалро  мехоњад ва интизор аст. Истењсолкунандагон бошанд кўшиши...

0

Силсилаи хаётии мол

Моли навро ба бозор бароварда роњбарият оид ба дарозї ва самаранокии њаёти ў меандешад. Њарчанд медонад, ки њељ ягон мол дар бозор доимї фурўхта намешавад, ширкат кўшиш мекунад, ки гирифтани фоидаро аз он харољот...

0

Сабабхои пайдошавии ахбори маркетинги ва мохияти он

Дар асри Х1Х дар Аврупои Ѓарбї ва Амрикои Шимолї – минтаќањои аз љињати иќтисодї ва хољагидорї пешрафтатарини он замон, бисёр корхонањо хурд буданд ва коргарони онњо шахсан  муштариёнашонро медонистанд. Идоракунандагони маркетинг тавассути сўњбат бо...

0

Нарх ва нархгузори дар маркетинг

1. Моҳият ва вазифаҳои нарх 2. Сохторњои бозор 3. Стратегияи нархгузорї 1. Моҳият ва вазифаҳои нарх Асосан, ҳар як мол ба миқдори муайяни моле иваз карда мешавад, ки воситаи мубодилаи молҳои гуногун аст (масалан-пул)....

0

Раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи маркетинг

1. Мафњуми раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи маркетинг   2. Масъалањои дастгирии сифат ва раќобатпазирии мањсулот дар                                              шароитњои бозорї 3. Бањодињии раќобатпазирии мол ва хизматрасонињо 1. Мафњуми раќобатпазирї ва сифат дар стратегияи маркетинг Масъалаи...

0

Аломатхои асосии банду баст намудани бозор ва интихоби роххои баромадан ба бозори ба маќсад мувофиќ

Дар амали маркетинги хориљї бандњои бозорро дар асоси аломатњои зерин људо мекунанд: 1). Аломатњои љуѓрофї. Мувофиќи он харидорон ва истеъмолкунандагон ба гурўњои мухталиф вобаста ба љойи истиќомат дар шањру дењот таќсим мешаванд. Соњибкор хусусиятњои...