Метки: Коргузории бонки

0

Асосхои бамеъёргирии мехнат.

Барои оќилона ташкил кардани мењнат, ба наќша гирифтани он ва таќсимоти ваќти корї дар байни соњањои истењсолот, мо бояд оиди андозаи мењнат, яъне андозаи харољоти сифатї  ва миќдории мењнат, ба њар як участкаи истењсолот...

0

Ченкунии мехнат чун асоси бамеъёргирии он

Чуноне ки ќаблан низ тазаккур дода будем, њар як раванди мењнатї дар ваќт љараён мегирад. Маќсади раванди истењсолот, воситањои истифодашавандаи мењнатї, предмети мењнат, усулњои истифодашавандаи корї ва ѓайра ба давомнокии љараёнњои алоњидаи мењнатї бетаъсир...

0

Шароитхои кор. Чои кор.

Зеро мафњуми «Шароитњои мењнатї» — муњити беруние, ки одамонро дар љараёни истењсолот ињота кардаанд, фањмида мешавад. Шароитњои мењнатї ба организми инсон таъсири назаррас доранд ва аз бисёр љињат њосилнокии фаъолияти мењнатиро муайян менамоянд Омилњои...

0

Ташкил, банаќшагири ва хизматрасонии чойхои кори

Яке аз шартњои муњими таъмини њосилнокии баланди мењнат, дар њама гуна шаклњои таќсимот ва кооператсияи  мењнат, ташкил ва хизматрасонии оќилонаи љойњои корї се элементи муњимтарини љараёни истењсолот – предметї мењнат, воситаи мењнат ва ќувваи...

0

Мафхум, мохият, таќсимот ва кооператсияи мехнат

Ташкили мењнат дар тамоми сатњњои фаъолияти мењнатии одамон амалї карда мешавад ва азбаски аз њама сатњи баландтарин — ин сатњи умумиљамъиятї ба њисоб меравад, аз ин рў таърифи ташкили љамъиятии мењнатро биёварем, ба маќсад...

0

Вывод webmoney на карту

  В данной статье пойдет речь о том, как осуществляется вывод webmoney на карту? С данным вопросом я столкнулся совсем недавно, т.к. понадобилось самому вывести деньги с вебмани себе на карту. Сразу скажу, что...

0

Силсилаи хаётии мол

Моли навро ба бозор бароварда роњбарият оид ба дарозї ва самаранокии њаёти ў меандешад. Њарчанд медонад, ки њељ ягон мол дар бозор доимї фурўхта намешавад, ширкат кўшиш мекунад, ки гирифтани фоидаро аз он харољот...

0

Мол ва таснифоти он

Мол – њамаи он чи ки метавонад эњтиёљот  ва талаботро ќонеъ созад ва ба бозор бо маќсади љалбкунии диќќат, азхудкунї, истифодабарї ё истеъмол пешнињод карда шавад. Ин метавонад ашёњои љисмї, хизматрасонињо, љой (макон), ташкилот...