Метки: Назарияи Иктисод

0

Асосхои бамеъёргирии мехнат.

Барои оќилона ташкил кардани мењнат, ба наќша гирифтани он ва таќсимоти ваќти корї дар байни соњањои истењсолот, мо бояд оиди андозаи мењнат, яъне андозаи харољоти сифатї  ва миќдории мењнат, ба њар як участкаи истењсолот...

0

Ченкунии мехнат чун асоси бамеъёргирии он

Чуноне ки ќаблан низ тазаккур дода будем, њар як раванди мењнатї дар ваќт љараён мегирад. Маќсади раванди истењсолот, воситањои истифодашавандаи мењнатї, предмети мењнат, усулњои истифодашавандаи корї ва ѓайра ба давомнокии љараёнњои алоњидаи мењнатї бетаъсир...

0

Шароитхои кор. Чои кор.

Зеро мафњуми «Шароитњои мењнатї» — муњити беруние, ки одамонро дар љараёни истењсолот ињота кардаанд, фањмида мешавад. Шароитњои мењнатї ба организми инсон таъсири назаррас доранд ва аз бисёр љињат њосилнокии фаъолияти мењнатиро муайян менамоянд Омилњои...

0

Ташкил, банаќшагири ва хизматрасонии чойхои кори

Яке аз шартњои муњими таъмини њосилнокии баланди мењнат, дар њама гуна шаклњои таќсимот ва кооператсияи  мењнат, ташкил ва хизматрасонии оќилонаи љойњои корї се элементи муњимтарини љараёни истењсолот – предметї мењнат, воситаи мењнат ва ќувваи...

0

Мафхум, мохият, таќсимот ва кооператсияи мехнат

Ташкили мењнат дар тамоми сатњњои фаъолияти мењнатии одамон амалї карда мешавад ва азбаски аз њама сатњи баландтарин — ин сатњи умумиљамъиятї ба њисоб меравад, аз ин рў таърифи ташкили љамъиятии мењнатро биёварем, ба маќсад...

0

Коркарди моли нав

Стратегияи коркарди моли нав бо дигаргуншавии тези шавќу завќи истеъмолкунанда ва технологияву мавќеи ширкати раќиб,  наметавонад ба молњои алакай мављудбуда умед бандад. Истеъмолкунанда мањсулоти нав ва мукаммалро  мехоњад ва интизор аст. Истењсолкунандагон бошанд кўшиши...

0

ФАЪОЛИЯТИ СОХИБКОРИ ВА ФОИДА

Фаъолияти корхона бидуни иштироки инсони иќтисодї — ќобилият, фаъолият,  амалиётњои маќсаднок, донишу  малака,  мањорат ва дигар хусусиятњои љисмонию маънавии инсон сурат гирифта наметавонад. Маљмўи ин хислатњо дар адабиёти муосири иќтисодї (маркетинг, менељмент, иќтисоди бозорї,...