Метки: Назарияи

1

НАЗАРИЯИ ИЌТИСОД, ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОШАВЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН

Мавќеи иќтисод дар њаёти љомеа. Моњият ва таъиноти иќтисод. Иќтисод ва хољагидорї. Маќсади иќтисод. Хусусиятњои пайдошавї, ташаккул ва инкишофи андешањои иќтисодї ва њикмат дар Шарќи Ќадим (Чин, Њиндустон, Ироќ, Осиёи Марказї). Ривољи андешањои иќтисодї...