Метки: Омор

0

Ченкунии мехнат чун асоси бамеъёргирии он

Чуноне ки ќаблан низ тазаккур дода будем, њар як раванди мењнатї дар ваќт љараён мегирад. Маќсади раванди истењсолот, воситањои истифодашавандаи мењнатї, предмети мењнат, усулњои истифодашавандаи корї ва ѓайра ба давомнокии љараёнњои алоњидаи мењнатї бетаъсир...

0

Ташкил, банаќшагири ва хизматрасонии чойхои кори

Яке аз шартњои муњими таъмини њосилнокии баланди мењнат, дар њама гуна шаклњои таќсимот ва кооператсияи  мењнат, ташкил ва хизматрасонии оќилонаи љойњои корї се элементи муњимтарини љараёни истењсолот – предметї мењнат, воситаи мењнат ва ќувваи...

0

Мафхум, мохият, таќсимот ва кооператсияи мехнат

Ташкили мењнат дар тамоми сатњњои фаъолияти мењнатии одамон амалї карда мешавад ва азбаски аз њама сатњи баландтарин — ин сатњи умумиљамъиятї ба њисоб меравад, аз ин рў таърифи ташкили љамъиятии мењнатро биёварем, ба маќсад...

0

Коркарди моли нав

Стратегияи коркарди моли нав бо дигаргуншавии тези шавќу завќи истеъмолкунанда ва технологияву мавќеи ширкати раќиб,  наметавонад ба молњои алакай мављудбуда умед бандад. Истеъмолкунанда мањсулоти нав ва мукаммалро  мехоњад ва интизор аст. Истењсолкунандагон бошанд кўшиши...

0

Субъект ва намояндахои иќтисоди

Новобаста ба шаклу намуд, меъёр ва њаљму љойгиронї, иќтисод њамчун натиљаи амалиётњои субъектњои иќтисодї баромад мекунад. Дар шароити бозор шахсиятњое, ки ягон кор ё худ амалиёти иќтисодиро анљом медињад — субъектњои иќтисодї номида мешавад....

0

Иќтисод хамчун мафхуми хочагидори ва илми

Инсон табиатан аз ибтидои офарид то кунун бањри ќонеъ гардонидани талабу ниёзњои худ эњтиёљ ба хўрдан, пўшидан, кор кардан, сохтан, хондан, истироњат, маишат ва ѓайра дорад. Њаёти инсон мисли њаёти љомеа, бисёрљабњаву гуногуншакл ва...

1

НАЗАРИЯИ ИЌТИСОД, ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОШАВЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН

Мавќеи иќтисод дар њаёти љомеа. Моњият ва таъиноти иќтисод. Иќтисод ва хољагидорї. Маќсади иќтисод. Хусусиятњои пайдошавї, ташаккул ва инкишофи андешањои иќтисодї ва њикмат дар Шарќи Ќадим (Чин, Њиндустон, Ироќ, Осиёи Марказї). Ривољи андешањои иќтисодї...